VAV invest s.r.o.
Nám. SNP 3
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 4700 373
        +421 911 321 424
vavinvest@vavinvest.com
recepcia@vavinvest.com

Share |

VAVPARK -EUROPA 2

Projekt

VAVPARK – EUROPA SC II. tvorí niekoľko dômyselne a funkčne prepojených stavieb, ktoré sa vybudujú postupne. A to tak, že v prvej etape realizácie stavebných objektov budú zohľadnené stavebné úpravy, ktoré si vyžadujú ďalšie etapy výstavby.
VAVPARK – EUROPA SC II. vytvorí po dobudovaní celok celomestskej a nadmestskej vybavenosti s obchodnou, kultúrno-spoločenskou a športovo-relaxačnou funkciou s náväznosťou na existujúce EUROPA SHOPPING CENTER a EUROPA BUSINESS CENTER a historické centrum mesta. Jeho zloženie a umiestnenie jednotlivých objektov v dispozícii areálu vyplýva z poznania terénnych a priestorových možností územia i potrieb mesta Banská Bystrica.V súčastnosti prebieha konanie o vydaní územného rozhodnutia .

I. etapa
Nákupné centrum Europa SC II. s technickým zázemím: vonkajšie parkovanie, parkovanie v podzemnej garáži v spojení s krytom CO (požadovaného typu a veľkosti), podlažia technickej vybavenosti a Fast food Drive In.
Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza spodné podlažie nákupného centra s hlavným vstupom, s centrálnym vnútorným priestorom s dvoma eskalátormi a dvojicou výťahov.
Na tomto podlaží sa nachádzajú aj technologické priestory a technický blok pre priestory Fast food a Galériu.

II. etapa
V druhej etape bude pokračovať výstavba na streche EUROPA SC II. polyfunkčnou administratívnou časťou. Ale aj Multifunkčnej haly, Galérie a
Výstavného priestoru.

V ďalších etapách sa plánuje dostavba mimoúrovňového prepojenia oboch nákupných centier pre peších. Dokonca s možnosťou lanovej dráhy na Urpín.
Na mieste parkovania na teréne, v juhovýchodnom cípe územia, sa vybuduje Hotelový komplex a vytvorí sa prekrytie vzniknutého námestia.

Parkovanie a urbanizácia

Na spodnej úrovni, pozdĺž južnej strany areálu, sú umiestnené: na prirodzených terénnych stupňovitých rovinách, otvorené parkoviská predelené pásmi vysokej zelene. Na druhej terase západnej strany sa nachádza objekt Fast food Drive In s príslušnými parkoviskami na konzumáciu. Z hornej úrovne parkovísk sa dá dostať dvoma vjazdami do podzemného parkoviska, z ktorého časť tvorí kryt CO. Priestory podzemného podlažia slúžia polyfunkčne aj počas mieru, aj počas aktivácie krytu.
Stredom otvoreného vstupného priestoru medzi parkoviskami, sa vinie monumentálny prístup pre peších - rampami a schodmi - okolo kaskádového bazénu s vodopádmi priamo k nákupnému centru Europa.
 

 

Dopravné napojenie

VAVPARK – EUROPA SC II. je limitovaný hranicami územia, ktoré je ohraničené existujúcimi a navrhovanými komunikáciami. Tvar pozemku je trojuholníkový. Z východnej strany pozemku je existujúca ulica Tibora Andrašovana, vinúca sa stredom valu Trosiek a vytvára severojužné spojenie medzi Tajovského ulicou a ulicou Na troskách. Zo západu je navrhovaná komunikácia – spojnica ulice Nad plážou a predĺžením existujúcej ulice pozdĺž severnej steny ESC I.
Táto navrhovaná cesta dvojsmerne spojí územie Trosiek s údolím Štiavničky. Uvedený systém komunikácií vytvára okolo objektu VAVPARK –EUROPA SC II., ľavotočivý kombinovaný jednosmerný a dvojsmerný dopravný systém, z ktorého je napojený objekt ako aj budúce objekty na druhej strany komunikácii oproti areálu (predpokladaná výstavba komplexu ANTEA).